tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 15/2021

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2020 – bez výhrad. Účetní závěrku, a zprávu auditora za rok 2020. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2020 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2020 ponechává jako nerozdělený.Rozpočtové opatření č. II/2021.Výběr dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu nové školní tělocvičny/spolkového domu v obci Popelín, firmu Uhelný mlýn s.r.o., Mickiewiczova 235/5, 160 00 Praha 6 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Výběr dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu hasičské zbrojnice v obci Popelín, firmu Uhelný mlýn s.r.o., Mickiewiczova 35/5, 160 00 Praha 6 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Výběr dodavatele akce: „Vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný komunální odpad v obci Popelín“, společnost Prodemi s.r.o., Cihelna 762, 394 68 Žirovnice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH – 014330067254/003-FIA se společností EG.D, a.s. Přijetí daru, pozemek parc. č. 35 v k.ú. Horní Olešná.Delegaci Ing. Tomáše Zaňáka, bytem Popelín 215, 378 55 Popelín, r.č.: 730802/1402, starosty obce Popelín dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby se účastnil řádné valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, zapsané v OR vedeném KS v ČB v oddíle C, vložka 3897, konané dne 28. 6. 2021, a zmocnění ke všem úkonům ke kterým je obec Popelín oprávněna z titulu účasti společníka ve společnosti s podílem 2 %.“ Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 14/2021.Návrh uspořádání stavebních parcel na pozemcích 399/5 a 4 v k.ú. Popelín.Informaci ředitelky ZŠ a MŠ Popelín o personálních změnách v souvislosti s poklesem počtu žáků v ZŠ Popelín. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |