tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 14/2021

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. I/2021.Souhlasí s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně v ZŠ a MŠ Popelín“ v rámci vyhlášené výzvy VPS – 228 - 3 – 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a čestně prohlašuje, že má zabezpečené vlastní zdroje na daný projekt. Výsledky výběrového řízení na dodavatele na akci: „Rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně v ZŠ a MŠ Popelín“. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Jebavý, instalatérské práce na akci „Rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně v ZŠ a MŠ Popelín“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Zpracování ZTV dokumentace pro pozemky p.č. 399/ 4 a 399/5 v k.ú. Popelín. Smlouvu o smlouvě budoucí. č. JH-001030063549-001-ASE.Smlouvu o zřízení služebnosti č. E-696-CJHM-2021.Smlouvu o zřízení služebnosti č. VB-34-21-RJH-BA.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Prodej pozemků p.č. 1102/1 (420 m2) a 1096/6 (706m2) v k.ú. Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 13/2021.Informaci o průběhu koupě areálu bývalé Fruty v Popelíně.Informaci o průběhu výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu nové hasičské zbrojnice a spolkového dmu/školní tělocvičny. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |