tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 13/2021

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2021. Příjmy: 17 928 823,- Kč, výdaje: 19 088 689,- Kč, financování 1 159 866,- Kč. Koupi nemovitostí jež jsou součástí areálu bývalé Fruty v k.ú. Popelín ve vlastnictví společnosti LITOPIVO s.r.o za dohodnutou kupní cenu 3.360.979,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2020, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2020 ve výši 39, 30 Kč. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000089/181.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:001030060251/001- ELPE. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-196/2021/SML//412237.Záměr prodeje pozemků p.č. 1102/1 (420 m2) a 1096/6 (706m2) v k.ú. Popelín.Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu nové hasičské zbrojnice a školní tělocvičny.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce svolat schůzku s panem Fridrichovským k vysvětlení stanoviska Rybářství Lipnice k odbahnění rybníka Podvesný.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 12/2020.Odpověď Rybářství Lipnice na žádost o odbahnění rybníka Podvesný v k.ú. Popelín.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.Informaci OLH o výhledu hospodaření v obecních lesích v letošním roce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |