tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 12/2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Dokončení ideové studie na využití areálu bývalé Fruty v Popelíně.Obecně závaznou vyhlášku obce č. I/2020, kterou se stanovuje výše poplatku 500,- Kč za likvidaci komunálního odpadu v roce 2021. Poplatek v roce 2021 za likvidaci komunálního odpadu pro právnickou osobu ve výši 2100,- Kč bez DPH. Rozpočtové opatření č. V. a VI/2020.Rozpočtové provizorium na rok 2021 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2020) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2021 a pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření daného účetního období. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Popelín za účelem jeho správy a provozování ze dne 13. 10. 2005 ve znění pozdějších dodatků uzavřenou se společností ČEVAK a.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu s obcí Popelín ze dne 23. 11. 2017 ve znění pozdějších dodatků uzavřenou se společností ČEVAK a.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Kalkulaci vodného na rok 2021 ve výši 42,99 Kč/m3 vč. DPH a stočného na rok 2021 ve výši 34,82 Kč/m3 vč. DPH. Podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje 2021 na Podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje 2021 na akci: Vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný komunální odpad v obci Popelín. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060931/002 mezi Obcí Popelín a společností E.ON Distribuce. Podání žádosti Rybářství Lipnice o provedení odbahnění rybníka Podvesný (Zámecký) v Popelíně.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k jednání s majiteli areálu bývalé Fruty v Popelíně o přípravě kupní smlouvy na jeho koupi.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 11/2020.Zprávu o stavu obecních lesů.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |