tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 11/2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Podle ustanovení § 85 písm. e) zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu společenské smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČO: 60838841, se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec a schvaluje její úplné znění v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Popelín.Prodloužení stávající nájemní smlouvy na vodovod i pachtovní smlouvy na kanalizaci dodatkem, kterým se prodlouží platnost stávajících smluv na dobu určitou 2 roky (do 31. 12. 2022) s opcí, že pokud vždy do 6-ti měsíců před ukončením platnosti smlouvy žádná ze smluvních stran neprojeví vůli ve smlouvě nepokračovat, ta se prodlužuje vždy o 1 rok. Tento záměr bude před schválením dodatků, kterými se prodlužuje platnost smlouvy dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněn na úřední desce OÚ Popelín. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058021/003 se společností E.ON Distribuce. Rozpočtové opatření č. 4/2020.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 10/2020.Zprávu OLH o stavu obecních lesů.Zprávu o úpravě jízdních řádů od 13. 12. 2020. Zprávu místostarosty obce o výsledcích výběrového řízení na zpracovatele studie využití areálu bývalé Fruty v Popelíně.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |