tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 9/2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Přijetí grantu O2 na prevenci kyberšikany pro ZŠ a MŠ Popelín.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2019 – bez výhrad. Účetní závěrku, a zprávu auditora za rok 2019. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2019 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2019 ponechává jako nerozdělený.Rozpočtové opatření č. I a II/2020.Prodej pozemku p.č. 1106/6 (100m2, rybník vodní plocha); p.č. 1106/3(47 m2, rybník vodní plocha) a p.č. 1106/4 (217 m2, rybník vodní plocha). Za cenu 100,- Kč/m2. Začlenění katastrálnho území obce Popelín, včetně místní části Horní Olešná, do územní působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021 – 2027. Zpracování Integrované strategie rozvoje území na roky 2021 – 2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s Příspěvek z rozpočtu obce ve výši 1,- Kč/obyvatele/rok pro MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro následující roky. Nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 25 L101 Karosa od Města Žirovnice za cenu 200 000,- Kč vč. DPH. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH – 014330057106/006 se společností E.ON Distribuce, a.s. Vypsání výběrového řízení na zpracovatele studie využití areálu bývalé Fruty.Vyčištění nádrže v Horní Olešné (p.č. 17) firmou Prodemi s.r.o Žirovnice.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje části pozemku p.č. 18 v k.ú. Horní Olešná.Nabídku manželů Mrzenových na koupi nemovitosti, chata č. ev. 7 stojící na pozemku p.č. 554/7 za cenu 429 000,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 8/2020.Zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Popelín Mgr. Lenku Macků o činností školy a plány do budoucna. Zprávu o stavu obecních lesů obce Popelín.Schválení dotace z POV Jihočeského kraje 2020 ve výši 270 000,- Kč.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |