tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 4/2019

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2018 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2018. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2018 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2018 ponechává jako nerozdělený.Rozpočtové opatření č. I/2019.Návrh aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 – 2029. Výsledeku výběrového řízení na dodavatele akce: rozšíření dětských hřišť v Popelíně a Horní Olešné. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 398/1, zahrada v k.ú. a obci Popelín.Uzavření smlouvy o věcném břemeni č..: JH-014330052938/002, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. E/622/CJHM/2019 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti VB/19/RJH/BA. Vypsání výběrového řízení na rozšíření vodovodu v části obce Famelka.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje části pozemku p.č. 36 v k.ú. Horní Olešná.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce podepsáním smlouvy s firmou Tewiko systems s.r.o na rozšíření dětských hřišť v Popelíně a Horní Olešné.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 3/2019.Studii na stavbu tělocvičny v areálu ZŠ Popelín.Zprávu o přípravách oslav k 670. Výročí obce dne 24. 8. 2019. Informaci starosty o návrhu na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |