tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 2/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Cenu vodného na rok 2019 ve výši 36,89 Kč/m3 bez DPH, 42,42 Kč/m3 vč. DPH a cenu stočného na rok 2019 ve výši 29,86 Kč/m3 bez DPH, 34,34 Kč/m3 vč. DPH. Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. II/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku v roce 2019 pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok). Poplatek na rok 2019 pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH. Rozpočtové provizorium na rok 2019 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2018) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2019 a pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření daného účetního období. Rozpočtové opatření č. IV/2018.Prodloužení platnosti zpracovaného Místního programu obnovy vesnice do 31. 12. 2022 a dodatek č. 4 Místního programu obnovy vesnice. Podání žádosti o dotaci z POV 2019 Jihočeského kraje na rozšíření veřejného vodovodu v části obce zvané Famelka (Březina). Složení inventarizační komise: Ing. Petr Mejsnar – předseda, členové: Jana Maršíková a Marek Novák. Výši nájmu zahradního altánu (Biliár) v Zámeckém parku v Popelíně od 1. 1. 2019 pro fyzické osoby ve výši 300,- Kč/víkend. Záměr pronájmu pozemku p.č. 397 v k.ú. a obci Popelín (rybník Netušil).
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje pozemku p.č. 399 o výměře 290 m2 v k.ú. a obci Popelín.Nabídku společnosti O2 na odkup zrušené telefonní budky u prodejny COOP v Popelíně a požaduje její úplné odstranění včetně betonového základu.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018.Nabídku Rádia Česká Kanada na mediální spolupráci. Informaci starosty obce o ukončení lékařské ordinace MUDr. Čejny a o převzetí jeho obvodu včetně Popelína MUDr. Koudelkovou. Změnu způsobu lékařské péče. MUDr. Koudelková nebude provozovat lékařskou ordinaci v Popelíně. Informaci starosty o předpokládaných příjmech a výdajích na rok 2019
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |