tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 24/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce Popelín, jako příslušný orgán dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) na svém řádném zasedání dne 21. září 2018 ve věci návrhu Územního plánu Popelín, po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona. I. vzalo na vědomí - důvodovou zprávu předloženou pořizovatelem. - že bylo k návrhu územního plánu v souladu s §52 stavebního zákona a §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění uplatněno dvanáct námitek veřejnosti. - připomínky nebyly uplatněny. II. rozhodlo dle §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) o námitkách veřejnosti uplatněných v souladu s §52 stavebního zákona. Námitky včetně návrhu rozhodnutí a odůvodnění jsou součástí odůvodnění opatření obecné povahy. III. vydává v souladu s §6 odst. 5 písm. c) a §54 stavebního zákona, za použití ust. § 171 a následujících správního řádu, Územní plán Popelín, tak jak byl zastupitelstvu předložen. IV. ukládá starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání Územního plánu Popelín veřejnou vyhláškou. Rozpočtové opatření č. III/2018.Pronájem části pozemku p.č. 1101/1 za cenu 0,30 Kč/m2/rok a pověření starosty podpisem nájemní smlouvy.Směnu pozemků p.č. st. 19 díl b), p.č. 44 díl a) a p.č. 45 díl i) za pozemek p.č. 1560/7 díl e) v k.ú. Popelín a pověření starosty obce podpisem směnné smlouvy. Záměr směny pozemku p.č. 400/3 díl a) za pozemek p.č. 400/4 díl d).Záměr pronájmu pozemků 554/2 a 554/3 v k.ú. a obci Popelín.Prodejní cenu 60,- Kč/kg kapra při výlovu obecního rybníka.Pověření starosty obce výběrem dodavatele projektové dokumentace pro rozšíření obecního vodovodu v oblasti „Famelka“. Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z PORV 2019 na doplnění dětských hřišť v Popelíně a Horní Olešné. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Nabídku Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Počátky na prodej dvou rekreačních chat a kopané studny na pozemcích p.č. 554/2 a 554/3 v k.ú. a obci Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 23/2018.Informaci starosty obce o počtu připojených a nepřipojených nemovitostí na splaškovou kanalizaci s ČOV v Popelíně. Termín výlovu obecního rybníka Horní Kazný dne 20. 10. 2018.Informaci starosty obce o přípravách oslav 100 let republiky a 230 let od založení školy v Popelíně. Informaci starosty obce o možnosti doplnění dětských hřišť v Popelíně a Horní Olešné.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |