tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 23/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Nákup pozemku st.p.č. 5/5 o výměře 659 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba bez čp/če v k.ú a obci Popelín od společnosti LITOPIVO s.r.o. za cenu 300 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Rozpočtové opatření č. II/2018. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1101/1 v k.ú. Popelín. Záměr směny pozemků p.č. st. 19 díl b), p.č. 44 díl a) a p.č. 45 díl i) za pozemek p.č. 1560/7 díl e) v k.ú. Popelín. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1560/1v k.ú. Popelín, který slouží jako vjezd do nemovitosti čp. 5 Popelín. Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. 1/2018 o nočním klidu.Pověření starosty obce zjištěním počtu nemovitostí, které nejsou připojeny k obecní splaškové kanalizaci s ČOV.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje pozemku p.č. 1096/10 v k.ú. Popelín. Příspěvek pro ZŠ Strmilov.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 22/2018.Informaci o připojování jednotlivých nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Popelíně.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |