tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 20/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku v roce 2018 pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok). Poplatek na rok 2018 pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH. Rozpočtové provizorium na rok 2018 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2017) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočtový výhled na období 2019-2022. Prodej pozemků p.č. 725 vodní tok o výměře 1941 m2 a 722 ostatní plocha o výměře 2460 m2 v k.ú. Horní Olešná Rybářství Lipnice a.s. za cenu 25,- Kč/m2. Složení inventarizační komise Věra Kytlerová – předseda, členové: Luboš Hřebecký, Petr Poljak. Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu mezi obcí Popelín a společností ČEVAK a.s. ze dne 23. 11. 2017. Mimořádnou odměnu Pavlovi Svobodovi a Ing. Tomášovi Zaňákovi za odvedenou práci při výstavbě kanalizace v roce 2017. smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Popelín a mikroregionem Jindřichohradecko na úhradu účasti na třech seminářích v roce 2017. Návrh usnesení č. 20/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření účetního období roku 2017.Pověření starosty obce uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu mezi obcí Popelín a společností ČEVAK a.s. ze dne 23. 11. 2017. Pověření starosty obce projednat se společností AVE CZ zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu zejména papíru, případně zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Popelín a mikroregionem Jindřichohradecko.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 19/2017.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2017.Informaci starosty podání žádosti z POV Jihočeského kraje 2018 na opravu chodníku podél rybníka Podvesný. Informaci starosty o přípravách rozpočtu obce na rok 2018.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |