tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 18/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Popelín za účelem jeho správy a provozování. Vypsání výběrového řízení na provozovatele splaškové kanalizace s ČOV v obci Popelín od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10056/17/LCD ze dne 25. 5. 2017 s Českou spořitelnou, a.s. Cenu stočného po dobu zkušebního provozu ve výši 28,- Kč/m3 včetně DPH.Rozpočtové opatření č. II/2017.Záměr prodeje pozemků p.č. 725 a p.č. 722 v k.ú Horní Olešná; p.č. 1092/4 v k.ú Popelín a části pozemku p.č. 1092/3 v k.ú. Popelín. Záměr směny části pozemku p.č. 550 za část pozemku p.č. 69/1 v k.ú Popelín. Záměr směny části pozemku p.č. st. 19 a části pozemku p.č. 44 za část pozemku p.č. 1560/7 v k.ú Popelín. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Popelín a společností ARANEA NETWORK a. s. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. E/559/CJHM/2017 (pro provedení kanalizační přípojky k čp. 201) mezi Obcí Popelín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Delegaci Ing. Tomáše Zaňáka, starosty obce Popelín dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby se účastnil řádné valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, zapsané v OR vedeném KS v ČB v oddíle C, vložka 3897, konané dne 9. 10. 2017, a zmocnění ke všem úkonům ke kterým je obec Popelín oprávněna z titulu účasti společníka ve společnosti s podílem 2 %.“ Připojení obce Popelín k případné žádosti mikroregionu Jindřichohradecko o dotaci na pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola a elektroautomobily. Návrh usnesení č. 18/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 17/2017.Informaci o postupu předávání stavby „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |