tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 17/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Změnu ceny stavby Splašková kanalizace a ČOV Popelín.Způsob a financování opravy místních komunikací.Přijetí nabídky společnosti ČEVAK na provozování kanalizace s ČOV v Popelíně.Na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek a v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZVZ), vybralo k plnění veřejné zakázky „Popelín – obnova vodovodu“ nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH (IČ 48035599), která v zadávacím řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem a ZVZ. Rozpočtové opatření č. I/2017.Pronájem pozemku p. č. 313 díl 2 v k. ú. Popelín M. Kytlerovi a P. Maršíkovi.Zvýšení kapacity školní jídelny MŠ a ZŠ Popelín na 66 strávníků od 1. 9. 2017.Návrh usnesení č. 17/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 16/2017.Informaci o postupu prací na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“.Prodloužení termínu dokončení stavby „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsících lednu a únoru letošního roku. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |