tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 16/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2016 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2016. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2016 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2016 ponechává jako nerozdělený.Přijetí nabídky České spořitelny a.s. na poskytnutí úvěru v maximální výši 10 000 000,- Kč pro financování akce - Splašková kanalizace a ČOV Popelín. Záměr pronájmu pozemku p. č. 313 díl 2 v k.ú. Popelín.Návrh usnesení č. 16/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k podpisu "Smlouvy o úvěru č. 10056/17/LCD". Pověření starosty obce zjištěním podmínek provozování splaškové kanalizace a ČOV v Popelíně.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 15/2017.Informaci o postupu prací na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |