tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 14/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
Financování části vlastního podílu obce na výstavbu splaškové kanalizace bankovním úvěrem ve výši 10 000 000,- Kč. Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok), pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH). Cenu vodného na rok 2017 ve výši 35,84 kč/m3 bez DPH, 41,22 kč/m3 vč. DPHRozpočtové provizorium na rok 2017 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2016) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2017. Podání žádosti o dotaci z POV 2017 Jihočeského kraje na I. etapu opravy místních komunikací obce Popelín. Složení inventarizační komise: Ing. Petr Mejsnar – předseda, členové: Dana Hesová, Pavel Svoboda. Pronájem pozemku p.č. KN 397 (3 687 m2) v k.ú. Popelín Jiřímu Hesovi, Popelín 200 za cenu 0,30,- Kč/m2/rok. Úpravu měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. Mimořádnou odměnu D. Hesové za vedení obecního zpravodaje.Návrh usnesení č. 14/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření účetního období roku 2016.Pověření starosty obce k oslovení minimálně tří bankovních domů k předložení nabídky na poskytnutí bankovního úvěru pro financování části vlastního podílu obce na výstavbu splaškové kanalizace s ČOV v Popelíně.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 13/2016.Informaci o postupu prací na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“ Informaci o postupu prací na podání žádosti z programu podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR ČR) pro oceněné obce v soutěži vesnice roku 2016 na obnovu obecního majetku. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2016.Informaci starosty o podání žádosti z POV 2017 Jihočeského kraje na pořízení 1 ks párty stanu mikroregionem Jindřichohradecko pro obec Popelín. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |