tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 10/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Společnost pro stavbu „Kanalizace a ČOV Popelín“ Správce společnosti: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Sídlo: Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26061015 Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 IČ: 48035599 ODŮVODNĚNÍ: Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Popelín podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu Obce Popelín.Záměr vypsat výběrové řízení "Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP” na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2015 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2015.Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2015 bez připomínek.Hospodářský výsledek obce za rok 2015 ponechává jako nerozdělený.Záměr vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Výměna technologie na odradonování surové vody na úpravně vody v Popelíně.Záměr vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu: VIII. etapa opravy budovy ZŠ a MŠ Popelín- oprava části fasády a vstupního schodiště.Uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JH-014330037270/001 a pověření starosty jejím podpisem.Návrh usnesení č. 10/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 9/2016.Žádost oblastní charity Pelhřimov o poskytnutí daru.Nabídku společnosti A-Tender na zajištění elektronické aukce na dodavatele elektřiny a plynu.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |