tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 7/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok), pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH. Cenu vodného na rok 2016 ve výši 35,84 kč/m3 bez DPH, 41,22 kč/m3 vč. DPH.Rozpočtového opatření č. IV/2015.Rozpočtové provizorium na rok 2016 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2015) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2016. Podání žádosti o dotaci z POV 2016 Jihočeského kraje na opravu části fasády a opravu vstupního schodiště v budově ZŠ a MŠ Popelín. Složení inventarizační komise: Bc. Petr Poljak – předseda, členové: Luboš Hřebecký, Věra Kytlerová. Uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JH-014330035257/001.Uzavření smlouvy s vydavatelstvím F.R.Z. na vydání publikace o obci Popelín a Horní Olešná. Návrh usnesení č. 7/2015.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření účetního období roku 2015.Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JH-014330035257/001.Pověření starosty obce k uzavření smlouvy s vydavatelstvím F.R.Z. na vydání publikace o obci Popelín a Horní Olešná.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 6/2015.Informaci o postupu prací při podávání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“ Informaci o žádostech občanů z Horní Olešné na opravu chodníku od čp. 50 k čp. 1. a o cenové kalkulaci a možnostech financování této akce. Informaci starosty obce o stavu rozpočtu roku 2015.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2015.Informaci starosty o nabídce města Strmilov na spolupráci s Městskou policií Strmilov. Informaci starosty obce o činnosti obce od minulého jednání ZO, o vyúčtování dotací z POV 2015, z grantů Jihočeského kraje a závěrečném vyúčtování akce modernizace lesních cest Popelín I. etapa.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |