tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2014 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2014. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2014 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2014 ponechává jako nerozdělený. Zrušení vypsání výběrového řízení na výstavbu kanalizace s ČOV v Popelíně.Delegaci Ing. Tomáše Zaňáka, starosty obce Popelín dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby se účastnil řádné valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, zapsané v OR vedeném KS v ČB v oddíle C, vložka 3897, konané dne 19. 5. 2015, a zmocnění ke všem úkonům ke kterým je obec Popelín oprávněna z titulu účasti společníka ve společnosti s podílem 2 %. Rozpočtové opatření č. I/2015.Podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR o bezúplatné převedení pozemků pod místní komunikací 14 b, p.č. KN 1572/1, 1572/2 a části 1310/1 v k.ú Popelín a zbývající část pozemku p.č. 1310/1 do vlastnictví obce Popelín. Výsledky výběrového řízení na dodavatele LHP na období 2016-2025: Lesní projekty České Budějovice a.s., na dodavatele VII. etapy opravy budovy ZŠ a MŠ Popelín výměny části oken a dveří v ZŠ a MŠ Popelín: Plastikov s.r.o Jihlava a na dodavatele opravy vodovodu v Horní Olešné: Čevak a.s. České Budějovice. Uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 2 s LD Borovná, kterým se mění čl. III: Výše nájemného, doba , způsob placení. Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. JH-014330030861/003.Pořádání Českého poháru muži + mládež na silnici 2015 pod názvem Velká cena Popelína FORCE Cup a příspěvek 20 000,- Kč na jeho pořádání. Návrh usnesení č. 4/2015.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr pronájmu části pozemku 1560/1 v k.ú. Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení LHP na období 2016-2025 se společností Lesní projekty České Budějovice a.s. Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o dílo na realizaci VII. etapy opravy budovy ZŠ a MŠ Popelín – výměna části oken a dveří s firmou Plastikov s.r.o Jihlava. Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o dílo na realizaci opravy vodovodu v Horní Olešné se společností Čevak a.s. České Budějovice. Pověření starosty obce k domluvě manželům Šindlerovým (čp.13) aby parkovali tak, že nebudou bránit ve vjezdu či výjezdu na pozemek manželů Mankoveckých (čp.136).
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2015.Informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace s ČOV v Popelíně.Informaci o získání dotace z POV 2015, z grantu Jihočeského kraje na opravu vodovodu v H. Olešné a z programu veřejně prospěšných prací. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na opravu vodovodu v Horní Olešné.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |