tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 2/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok; pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH). Rozpočtového opatření č. IV/2014. Rozpočtové provizorium na rok 2015 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2014) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2015.Rozpočtový výhled na období 2015-2018.Cenu vodného na rok 2015 ve výši 35,84 kč/m3 bez DPH, 41,22 kč/m3 vč. DPH.Prodloužení platnosti zpracovaného Místního programu obnovy venkova do 31. 12. 2018.Podání žádosti o dotaci z POV 2015 Jihočeského kraje na výměnu oken a dveří v budově ZŠ a MŠ Popelín. Uzavření příkazní smlouvy se společností Stavební poradna spol. s r.o. k zajištění výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Uzavření smlouvy na dodání prováděcí projektové dokumentace na akci vybudování kanalizace s ČOV v obci Popelín se společností ALCEDO dle předložené nabídky. Prodej pozemku KN p.č. 1579 o výměře 270 m2 Petru Snížkovi za cenu 50,- Kč/m2.Složení inventarizační komise: Bc. Petr Poljak – předseda, členové: Ing Petr Mejsnar, Pavel Svoboda, Robin Stiebler. Uzavření smlouvy č.: 1040007725/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.Poskytnutí příspěvku na protidrogovou politiku Jihočeského kraje v roce 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele. Podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) návrh zadání ÚP tak, jak byl upraven na základě uplatněných požadavků DO a připomínek. Návrh usnesení č. 2/2014.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření účetního období roku 2014.Pověření starosty obce k podpisu smlouvy se společností Stavební poradna spol. s r.o. včetně podpisu plné moci k výkonu zadavatelských činností s touto firmou na akci vybudování kanalizace s ČOV v obci Popelín. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy se společností ALCEDO dle předložené nabídky na dodání prováděcí projektové dokumentace na akci vybudování kanalizace s ČOV v obci Popelín. Pověření starosty obce k uzavření smlouvy č.: 1040007725/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 1/2014.Informaci starosty obce o stavu rozpočtu roku 2014.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2014.Informaci o nabídkách na opravu účelové komunikace za kostelem v obci Popelín.Informaci starosty obce o možnosti získání dotace z fondů MMR ČR na výstavbu pečovatelských bytů, vstupních startovacích bytů a komunitních domů pro seniory. Informaci starosty obce o ustavení přestupkové komise obce Popelín od 1.1.2015 ve složení: Bohumír Böhm, DiS – předseda, Ing. Jiří Houška a Ing. Tomáš Zaňák - členové. Informaci starosty obce o prodloužení smlouvy VPP s J. Jirků do 31.12.2014.Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání ÚP.Že v zákonem stanovené lhůtě byla k návrhu zadání ÚP uplatněna vyjádření dotčených orgánů (dále jen DO), která jsou zpracována a vyhodnocena v přiložené tabulce návrhu zadání ÚP a zároveň zapracována do návrhu zadání ÚP. Že v zákonem stanovené lhůtě byla k návrhu zadání ÚP uplatněna připomínka, jejíž prověření bylo zapracováno jako pokyn do předloženého návrhu zadání. Informace Dany Hesové o záměru oživit obecní zpravodaj, vytvoření redakční rady a možnosti pořádání akcí v místní knihovně.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |