tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 21/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Záměr prodeje pozemku p.č. KN 1579 o výměře 270 m2 v k.ú. a obci Popelín.Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2905 -076/001/2010 – JH se společností E. ON Distribuce a.s. Uzavření darovací smlouvy o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku (vrtu S3) s Jihočeským vodárenským svazem. Návrh rozpočtového opatření č. III/2014.Provedení dalších měření nutných pro podání žádosti o dotaci na výměnu odradonovacího zařízení na čerpací stanici v Popelíně. I. Kamenickou stavební a obchodní firmu s.r.o. jako dodavatele díla vybudování parkovacích míst u ZŠ a MŠ Popelín. Udělení odměn členům zastupitelstva obce.Návrh usnesení č. 21/2014.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty a místostarosty obce k jednání o výši kupní ceny areálu bývalé Fruty v Popelíně se zástupcem společnosti Litopivo s.r.o. Pověření starosty obce přípravou podkladů k podání žádosti z grantu Jihočeského kraje na kompletní výměnu vedení vodovodu v Horní Olešné.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 20/2014.Informaci starosty obce o činnosti od posledního jednání ZO.Informaci starosty obce o výsledku měření obsahu radonu v pitné vodě.Informaci starosty obce o nutnosti provedení oprav vodovodu v Horní Olešné.Nabídku společnosti LITOPIVO s.r.o na prodej areálu bývalé Fruty.Informaci starosty obce o přípravách komunálních voleb, počtu kandidujících a časovém harmonogramu úkonů, které budou následovat po skončení voleb.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |