tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 20/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2013 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2013. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2013 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2013 ponechává jako nerozdělený.Delegaci Ing. Tomáše Zaňáka, starosty obce Popelín dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby se účastnil řádné valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, zapsané v OR vedeném KS v ČB v oddíle C, vložka 3897, konané dne 17. 6. 2014, a zmocnění ke všem úkonům ke kterým je obec Popelín oprávněna z titulu účasti společníka ve společnosti s podílem 2 %. Rozpočtové opatření č. II/2014. Návrh usnesení č. 20/2014.Zvýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Popelín z 16 žáků na 25 žáků.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost H. Vávrové Popelín čp. 75 o pronájem části pozemku 342 v k.ú. Popelín.Nabídku firmy SWIETELSKY na rozšíření příjezdové komunikace k ZŠ a MŠ Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření člena zastupitelstva Pavla Svobody zpracováním návrhu na vybudování parkovacích míst u ZŠ a MŠ Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 19/2014.Informaci o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ Popelín. Rozhodnutí starosty obce jmenovat ředitelkou ZŠ a MŠ Popelín od 1.8.2014 do 31.7 2020 Mgr. Lenku Macků. Informaci o starosty obce o činnosti od posledního jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |