tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 17/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
Cenu vodného na rok 2014 ve výši 41,22 Kč/m3 s DPH (35,84 kč/m3 bez DPH).Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (výše poplatku pro fyzickou osobu 440,- Kč/rok; pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH). Rozpočtové opatření č.III/2013.Rozpočtové provizorium a pravidla jeho čerpání na rok 2014.Prodej pozemku p.č. 1312/3 o výměře 701 m2, ostatní plocha, v k.ú. a obci Popelín Kateřině Coufalové za cenu 50,- Kč/m2. Složení inventarizační komise: Karel Mátl – předseda, členové: Petr Poljak, Dana Hesová a Jarmila Novotná. Uzavření smlouvy s Urbanistickým střediskem Brno na zhotovení územně plánovací dokumentace obce Popelín. Poskytnutí příspěvku na protidrogovou politiku Jihočeského kraje v roce 2014 ve výši 2530,- Kč. Záměr pronájmu pozemku p.č. 2 v k.ú. Horní Olešná a obci Popelín.Dohodu mezi obcí Popelín a Lesním družstvem Borovná o výplatě zvýšeného nájemného za rok 2013. Návrh usnesení č. 17/2013.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce provedením nezbytných rozpočtových změn po uzavření účetního období roku 2013. Pověření starosty obce k jednání s vlastníky pozemků pod fotbalovým hřištěm SK Popelín1932 o prodeji těchto pozemků. Pověření starosty obce uzavřením smlouvy s Urbanistickým střediskem Brno na zhotovení územně plánovací dokumentace obce Popelín. Pověření starosty obce zjištěním ceny úsporných svítidel na veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 16/2013.Informaci zástupce firmy Cautum o možnosti instalace reduktorů pro úsporu el. energie. Informaci o přípravách rozpočtu obce na rok 2014.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2013 v termínu 13. – 31.1.2014. Informaci o probíhajících jednáních o koupi pozemků pod fotbalovým hřištěm SK Popelín1932.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |