tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 14/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Popelín k 31. 12. 2012.Výsledek auditu hospodaření obce Popelín za rok 2012 – bez výhrad.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2012 – bez výhrad.Prodej pozemku p.č. 1195/49 - zahrada v k.ú. Popelín o výměře 10 m2 manželům Svobodovým Popelín 222 a pozemku p.č. 1195/7 - zahrada v k.ú. Popelín o výměře 298 m2 H. Vlachové a R. Müllerovi, Popelín 201 za cenu 50 Kč/m2. Uzavření smlouvy o dílo se Stavitelstvím Hřava Počátky na zrekonstruování druhé třídy ZŠ Popelín. Nákup kotle na dřevo do ZŠ a MŠ Popelín.Uzavření smlouvy s I. Kamenickou stavební a obchodní společností na realizaci odbahnění nádrže v Horní Olešné. Nákup pozemku p.č. 37/5 díl a - zahrada v k.ú. Popelín o výměře 8 m2 od T. Urbana a E. Urbanové za cenu 1,- Kč/m2. Dodání návěsu za traktor od firmy SOME J. Hradec s.r.o.Vypsání výběrového řízení na akci: modernizace lesních cest 1. etapa.Podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu na dokončení komunikace mezi Horní Olešnou a Zahrádkami v úseku nacházejícím se na k. ú. H. Olešná. Návrh usnesení č. 14/2013.Rozpočtové opatření č. I/2013.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost Vlastimila Schreibera o souhlasné vyjádření k umístění malé větrné mikroelektrárny na pozemku p.č. 20 v k.ú. Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k vypsání výběrového řízení na akci: modernizace lesních cest 1. etapa.Pověření starosty obce k jednání s majitelem nemovitostí Popelín čp. 23 a 24 o možnosti provedení jejich oprav.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 13/2013.Informaci Ing. Červenky o možnostech získání dotace na vybudování kanalizace v obci. Informaci o podání žádosti na získání grantu na opravu nemovitých kulturních památek na opravu dveří kapličky panny Marie na D. Vodě. Informaci o zapojení obce v projektu Veřejně prospěšných prací.Informaci o obdržení zvacího dopisu od SZIF ČR k podpisu smlouvy o dotaci na modernizaci lesních cest.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |