tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 12/2012

Zastupitelstvo schvaluje:
Cenu vodného na rok 2013 ve výši 35,84 kč/m3 bez DPH.Provedení opravy elektroinstalace na úpravně vody v Popelíně a opravy přenosu mezi úpravnou vody a vodojemem. Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (výše poplatku pro fyzickou osobu 430,- Kč/rok; pro právnickou osobu 2100,- Kč/rok + platná výše DPH). Rozpočtové opatření č. II/2012.Rozpočtové provizorium a pravidla jeho čerpání na rok 2013.Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2013 na opravu autobusových čekáren v obci Popelín a Horní Olešná. Bezúplatné převedení pozemku p.č. KN 1195/7 o výměře 328 m2 v k.ú. a obci Popelín do vlastnictví obce Popelín. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1312 v k.ú. a obci Popelín.Zpracování integrované strategie území na období 2014-2020 pro celé území Místní akční skupiny Česká Kanada,o.p.s. Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ a MŠ Popelín z 12 žáků na 16 žáků.Složení inventarizační komise: Ing. Iveta Mejsnarová - předseda, Dana Hesová a Pavel Svoboda. Návrh usnesení č. 12/2012.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 11/2012.Informaci o přípravách rozpočtu obce na rok 2013.Informaci starosty obce o zapojení do projektu „ Se sousedy ke vzdělání“.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2012 v termínu 21. – 31.1.2013.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |