tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 10/2012

Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Popelín k 31. 12. 2011.Výsledek auditu hospodaření obce Popelín za rok 2011 –bez výhrad.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2011 – bez výhrad.Prodej pozemku p.č. 54/3 - travní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 160 m2, pozemku p.č. 54/5 - travní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 558 - ostatní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 253 m2, za cenu 50 Kč/m2 manželům Ivetě a Petrovi Mejsnarovým, Horní Olešná 40. Záměr prodeje části pozemku p.č. 13/1( cca 50m2) v k.ú. H. Olešná.Záměr prodeje části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Popelín.Uzavření smlouvy na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci s firmou Sovt-Radio s.r.o.Zakladatelskou smlouvu pro založení Místní akční skupiny Česká Kanada dle předloženého návrhu a souhlasí, aby katastrální území obce Popelín a Horní Olešná bylo začleněno do území působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada. Podání žádosti obce Popelín o členství v Mikroregionu Jindřichohradecko.Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest a nákup lesní techniky. Revitalizaci hlubinného vrtu vody firmou Aquaserv s.r.o dle předložené nabídky.Nákup nové myčky do školní jídelny příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Popelín.Zvýšení kapacity školkové třídy ZŠ a MŠ Popelín na 28 dětí.Návrh usnesení č. 10/2012.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2012.Informaci o získání grantu na opravu nemovitých kulturních památek ve výši 200 000,- na opravu kapličky panny Marie na Dobré Vodě. Informaci o získání dotace z POV Jihočeského kraje ve výši 130 000,- Kč na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci. Informaci o situaci se zaměstnáváním nezaměstnaných v projektech Veřejné služby a Veřejně prospěšné práce. Informaci o plánu rozšíření veřejného osvětlení a výměnu sloupů veřejného osvětlení.Informaci o podání přihlášky obce Popelín do soutěže Vesnice roku 2012.Informaci o zpracovaném projektu na vyčištění požární nádrže v Horní Olešné.Informaci o změnách v dopravní obslužnosti obce Popelín a Horní Olešná od 10. června 2012.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |