tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 6/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Nákup pozemků v k.ú. a obci Popelín od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci; pozemek p.č. 515/2 ostatní plocha o výměře 331 m2, pozemek 509/3 ostatní plocha o výměře 401 m 2, p.č. 1326/6 ostatní plocha o výměře 503 m2. Pozemky budou zakoupeny za ceny podle znaleckého posudku Ing. Ivana Kuchyňky.Záměr prodeje části pozemku p.č. 1335/15 ostatní plocha cca. 100 m2 v k.ú. a obci Popelín. Termín prohlídky obecních lesů v sobotu 15.10.2011.Vystoupení divadelního spolku AjeTo Počátky za cenu 2000,- Kč.Návrh usnesení č. 5/2011.Uzavření smlouvy s firmou Miloslav Hřava-Stavební práce na realizaci V. etapy opravy budovy Obecního úřadu v Popelíně.Rozvojový strategický dokument obce Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost Petra Budína vlastníka nemovitosti čp. 46 v Horní Olešné aby v Horní Olešné byla vybudována kořenová čistička odpadních vod. Nákup pozemků v k.ú. a obci Popelín od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci; pozemek p.č. 760/3 ostatní plocha o výměře 1135 m2 a pozemek p.č. 760/2 ZE GP ostatní plocha o výměře 1127 m 2.
Zastupitelstvo projednalo:
Nabídku ke koupi pozemku p.č. 744 v k.ú. a obci Popelín – lesní pozemek a pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání o kupní ceně pozemku p.č. 744 v k.ú. a obci Popelín – lesní pozemek.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2011.Informaci o volném pobíhání psů v obci a pověřuje starostu obce zveřejněním zákazu volného pohybu psů na vhodných místech písemnou formou, v nejbližším zpravodaji obce a hlášením v obecním rozhlase.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |