tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 3/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2011. Příjmy v celkové výši 5 938 150,- Kč; výdaje v celkové výši 6 953 390,- Kč; vyrovnání schodku rozpočtu zapojením části zůstatku na běžném účtu obce k 31.12.2010 ve výši 1 015 240, - Kč.Nestanovení výše místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku podle § 1 písmeno i zákona č. 565/1990 Sb. zákona o místních poplatcích. Vzhledem k tomu, že v obci není vybudována kanalizace.Rozdělení odkanalizování obce Popelín na dvě etapy. I. etapa: místní část Popelín – tlaková kanalizace; II. etapa: místní část Horní Olešná – gravitační kanalizace. Pokračování projektových prací na tlakové kanalizaci pro místní část Popelín firmou Alcedo.Příspěvek ve výši 1000,- Kč každému vítanému občánkovi.Návrh kalkulace vodného pro rok 2011 ve výši 38,95 Kč/m3 vč. DPH.Návrh usnesení č. 3/2011.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2010.Dotaz P. Budína, Stojčín 46, kontaktní adresa: Pod Kasárny 1002/II Jindřichův Hradec, vlastníka nemovitosti Horní Olešná 46, zda bude obec stanovovat místní poplatek a případně v jaké výši, za zhodnocení stavebního pozemku podle § 1 písmeno i zákona č. 565/1990 Sb. zákona o místních poplatcích.Výsledek dosud provedených schůzek s občany a majiteli nemovitostí v obci Popelín, místní části Popelín o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s vybudováním tlakové kanalizace.Informaci starosty obce o přípravách vítání občánků narozených v roce 2010. Informaci starosty obce o záměru České pošty s.p. zrušit v Popelíně k 30.6.2011 poštovní úřad.Informaci starosty obce o podmínkách zřízení pracovních míst v programu VPP od Úřadu práce v Jindřichově Hradci.Informaci starosty obce o provedeném zápisu dětí do první třídy ZŠ a MŠ Popelín.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |